نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع (نظریات ۱۳۵۷، ۹۰۰، ۶۰۴ و ۵۸۸)

راهنما: تفسیر رأی وحدت رویه ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه مراجع قضایی را می توانید در پست «رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع» مطالعه نمایید.

محاسبه کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار صورت می گیرد

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه

در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺴﺘﺤﻖﻟﻠﻐﯿﺮ درآﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ۳۹۰ و ۳۹۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۷۳۳ ﻣﻮرخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺛﻤﻦ، وﺟﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

رویه قضایی مرتبط: غرامت مستحقق للغیر در آمدن مبیع شامل تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن است

کاهش ارزش ثمن وجه نقد با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود

شماره پرونده: ۹۸۲-۷۶-۹۵ح

استعلام:

احتراماً با توجه به اختلاف برداشت های مراجع قضایی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رأی موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رأی مذکور مبتنی برجبران کاهش ارزش ثمن برمبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می باشد بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رأی وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتا نارضایتی از دستگاه قضایی شده است،

لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۳۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

وب سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه

محاسبه کاهش ارزش ثمن وجه نقد به عنوان غرامت در مستحقق للغیر شدن در آمدن مبیع مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد

۴۱۲

شماره پرونده ۲۷۲ ـ ۷۶ ـ ۹۴

سؤال

نظر به اینکه  براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بایع ملزم به  پرداخت غرامت است، در صورتی که ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۸۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۶۶۸، ویژه نامه ۸۴۷، سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

نشست قضایی مرتبط: مفهوم غرامت مستحق للغیر در آمدن مبیع

محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن کل با بعض از مبیع بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد

شماره۹۵۶/۹۴/۷                                                                          ۱۵/۴/۱۳۹۴

۴۰۳

شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا مطابق نظریه کارشناس، آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

نظریه شماره ۷/۹۴/۴۰۶ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۹ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

5/5 = (13 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=83258


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۱۶ دیدگاهها

 1. آواتار حقوقی قضاوت آنلاین

  با سلام و عرض خسته نباشید
  بسیار پست مفیدی ارائه فرمودید.
  مطلب بسیار مهم و مورداختلاف در رویه است.
  سلامت و پاینده باشید انشااله

 2. آواتار حقوقی قضاوت آنلاین

  بسیار عالی…
  همیشه از مطالب سایت وزین قضاوت آنلاین بهره مندشدیم.
  ممنون از زحمات جناب عالی و همکاران پرتلاش شما.

 3. Avatar photo

  با سلام
  بسته کاملی در مورد غرامت در بیع فاسد به علت مستحقق للغیر درآمدن مبیع تهیه شد.
  همچنین مقاله «رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع» نشان می دهد که نویسنده برای تهیه آن زحمات زیادی کشیده است.
  بسیار عالی بود.

  • وکیل دادگستری

   درود
   سپاس و تشکر از دقت نظر و روحیه قدرشناسی شما.

  • آواتار حقوقی قضاوت آنلاین

   استاد مرادی وکیل فاضل و آگاه به مسائل مختلف حقوقی هستند، همچنین همکاران ایشان هم افراد بادانش و اهل تحقیق هستند.

   • وکیل دادگستری

    با سلام
    ضمن سپاس از لطف و محبت شما
    استاد کجا بنده کجا!
    خودم در حال تلمذ از محضر اساتید حقوق می باشم.
    تجربیاتی از سالیان قضاوت و اینک وکالت دارم که با افتخار آن را با کاربران سایت قضاوت آنلاین برای مزید دانش حقوقی شان و با اعضای انجمن مشاوره حقوقی برای حل مشکلات حقوقی آنان به اشتراک می گذارم.
    امیدوارم که در مدت فعالیت به موفقیت نسبی نایل شده باشم که داوری آن با افراد فوق است.

 4. Avatar photo

  با سلام
  ممنون آقای مرادی بابت تهیه این همه مطالب کاربردی و مفید؛
  به ویژه مقاله «رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع» که بحق خیلی استفاده کردم و دقیقا چیزی بود که دنبال آن می گشیم.
  یکی از اقوام بنده در سال گذشته در همین خصوص پرونده داشت، کاش آن زمان این مقاله منتشر می شد و می توانستم در اختیار ایشان قرار می دادم.
  موفق باشید.

 5. Avatar photo

  سلام
  ضمن تشکر از آقای مرادی که مطالب مربوط به یک موضوع مبتلاء به امروزی را در پست بیان کردند.
  امیدوارم که با توجه به آنچه در «رویه قضایی در نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر در آمدن مبیع» بیان شد، هر چه زودتر بار دیگر هیأت عمومی موضوع را حل و فصل نماید.

 6. Avatar photo

  سلام آقای مرادی
  تشکر بسیار بابت یک انتشار مجموعه ای از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نشست قضایی، آراء قضایی و مقالات پیرامون یک موضوع بسیار بسیار مهم
  در وکالت پرونده ای که داشتم از این مطلب استفاده کردم و بر خودم لازم دانستم تا جنابعالی تشکر کنم.

 7. Avatar photo

  به این می گن یک پست عالی حاوی منابع مختلف نسبت به یک موضوع واحد
  ممنون و خسته نباشید.

 8. Avatar photo

  درود
  به قول یکی از اساتید ما در خراسان که موضوع چقدر دراز دامن شد.
  یک رأی وحدت رویه برای حل اختلافات در رویه قضایی صادر می شود و این رأی خود منشاء بروز اختلافات می شود و ناگزیر رأی دیگری از هیأت عمومی صادر می شود!