تمام حقوق محفوظ است (کپی رایت)

آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قضاوت آنلاین: اصلاحات و الحاقات آیین نامه حاضر، با توجه به اعمال موارد ‌مذکور در “ماده (۱۶۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹” به موجب “اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۷۹ هیأت وزیران” صورت گرفت که در متن آن لحاظ شد.

آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۰/۱۰/۴ هیأت وزیران

شماره: ۵۰۰۷۰                                                                                                                                                                                              ۱۳۵۰/۱۰/۶

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۰ بنا به پيشنهاد شماره ۶۸۴/۳۳/۱۳۰۵۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۵۰ وزارت فرهنگ و هنر آئين نامه اجرائي ماده ۲۱ قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را بشرح پيوست تصويب نمودند. اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.

وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير- هادي هدايتي

فصل اول – مقررات عمومي تنظيم اظهارنامه ثبت اثر :
ماده اول – ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپي كه از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهيه و در اختيار درخواست كننده ثبت اثرگذارده ميشود بعمل مي آيد و بايد در دو نسخه بزبان فارسي نوشته و امضاء شده و حاوي نكات زير باشد:
الف – نام و نام خانوادگي و تابعيت و اقامتگاه و شماره محل صدور شناسنامه و تاريخ تولد پديد آوردنده و يا شخصي كه به اعتبار قانون فوق الذكر قائم مقام پديد آوردنده اصلي اثر ميباشد و هرگاه درخواست كننده شخص حقوقي باشد نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانوني شخص حقوقي.
ب – در صورتيكه درخواست نامه از طرف وكيل يا نماينده قانوني اشخاص مذكور در بند الف داده شود علاوه بر مشخصات موكل نام و نام خانوادگي و تابعيت و اقامتگاه وكيل.
پ – تاريخ پديد آمدن اثر با قيد روز و ماه و سال بنحويكه اثر براي چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا آماده شده باشد.
ت (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۴)- در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر مشخصات پدیدآورندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی به ترتیب مذکور در‌ بند الف این ماده.

زیرنویس:

بند ت (منسوخ)-در صورتيكه اثر مشترك باشد ذكر نام و مشخصات پديدآورندگان به ترتيب مذكور در بند الف بالا.
ث – در صورتكيه ثبت نام يا عنوان يا علامت ويژه اثر نيز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذكر كلمه يا عبارت تقاضا و در مورد علام يا نشانه ويژه توصيف كامل آن بانضمام سه نسخه نمونه يا عكس در اندازه و رنگ اصلي و كليشه آن.
ج – تعيين نوع اثر و اعلام آنكه اثر مشمول كداميك از انواع آثار مذكور در ماده ۲ قانون ميباشد.

فصل دوم – مقررات اختصاصي تقاضاي ثبت اثر
ماده دوم – درخواست كننده ثبت اثر علاوه بر تنظيم درخواست نامه بشرح مندرج در فصل اول بايد اطلاعات و مداركي را كه به اعتبار نوع اثر در اين فصل تعيين ميشود همراه درخواست نامه تسليم نمايد.

الف (اصلاحای ۱۳۷۹/۱۲/۱۴)- در مورد كتاب و رساله و گزارش پژوهشی و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و ادبي و هنري و همچنين در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنيف موضوع بندهاي ۱ و ۲ ماده دوم قانون – دو نسخه كامل خطي يا ماشين شده يا چاپ شده يا فتوكپي اثر.

زیرنویس:
الف (قبل از اصلاح) – در مورد كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي وادبي و هنري و همچنين در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنيف موضوع بندهاي ۱ و ۲ ماده دوم قانون – دو نسخه كامل خطي يا ماشين شده يا چاپ شده يا فتوكپي اثر.
ب – در مورد اثر سمعي و بصري بمنظور اجراء در صحنه هاي نمايش با پرده سينما يا پخش از راديو و تلويزيون موضوع بند ۳ ماده دوم قانون – دو نسخه از اثر بهر ترتيبي كه براي اجراء نوشته يا ضبط يا نشر شده است.
پ – در مورد اثر موسيقي موضوع بند ۴ ماده دوم قانون دو نسخه اصل يا فتوكپي يا خطي از نت اثر در صورتيكه نت داشته باشد به انضمام گفتار آن اگر باشد بعلاوه دو نسخه اثر روي صفحه يا نوار. 
ت – در مورد نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيائي ابتكاري و نوشته و خطهاي تزئيني و هرگونه تزئيني و اثر تجسمي موضوع بند ۵ ماده دوم قانون:
۱- دو نسخه عكس رنگي از اصل اثر مشروط بر اينكه ابعاد عكس از ۱۸×۲۴ سانتيمتر تجاوز نكند.
۲- تعيين آنكه اثر منطبق با كداميك از آثار مذكور در بند ۵ مادهدوم قانون مي باشد.
۳- شرح و توصيف كافي براي شناسائي و تشخيص اثر.
ث – در مور پيكره (مجسمه) موضوع بند ۶ ماده دوم قانون دو نسخه عكس رنگي اثر به ابعاد ۱۸×۲۴ سانتيمتر با ذكر مواد و مصالحي كه در ساختن پيكره بكار رفته و تعيين ابعاد و اندازه حقيقي و وزن آن.
ج – در مورد اثر معماري موضوع بند ۷ ماده دوم قانون دو نسخه نقشه كامل همراه نقشه هاي تفصيلي و اجرائي اثر مربوط بطرح اصلي بنا و تزئينات آن و جزئيات اثر منحصراً در مواردي كه ثبت آن مورد تقاضاست با شرح و توصيف كامل تاحديكه شناسائي اثر در كليات و جزئيات مورد نظر درخواست كننده ممكن باشد در صورتكيه درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتي از بنا يا ساختمان يا تزئينات آن باشد بايد روي نقشه هاي اصلي بطور وضوح مشخص نشود و در مورد تزئينات طرح آن بايد رنگي باشد. 
ج – در مورد اثر عكاسي موضوع بند ۸ ماده دوم قانون، دو نمونه كامل از اثر كه حداكثر ابعاد آن از ۱۸×۲۴ سانتيمتر تجاوز نكند. 
ح – در مورد اثر ابتکاری مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم موضوع بند ۹ ماده دوم قانون، دو قطعه عكس رنگي يا دو نسخه كپي از اثر باندازه ۱۸×۲۴ سانتيمتر.
خ – در مورد اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه يا ميراث فرهنگي و هنري ملي پديد آمده باشد و همچنين اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داتشه باشد موضوع بندهاي ۱۰ و ۱۱ ماده دوم قانون، نظر باينكه اثر پس از پديد آمدن بصورت يكي از آثار مندرج در ماده دوم با تركيبي از آنها خواهد بود درخواست كننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با يك يا چند نوع از آثار مذكور در ماده دوم قانون بايد اطلاعات و مدارك خاص همان نوع يا انواع را تسليم كند. 
د- در مورد آثار سينمائي يك نسخه امل از اثر با ذكر نام و مشخصات.

‌ذ (الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۱۴)- در مورد نرم افزارهای چند رسانه ای دو نسخه کامل از نمونه نرم افزار تولید شده با ذکر نام و مشخصات و ویژگی‌های اثر.

تبصره – در كليه موارد مذكور در فصل اول و اين فصل در صورتيكه متقاضي توضيحات خاصي را براي معرفي اثر و چگونگي پيدايش آن لازم بداند در برگ جداگانه اي درج و همراه اظهارنامه تسليم كند.

فصل سوم – مرجع ثبت و اقدامات ثبتي
ماده سوم – درخواست كننده اثر بايد درخواست نامه ثبت را به ترتيب مندرج در فصل اول و دوم اين آئين نامه تنظيم و در مركزبه وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر يا نماينده تعيين شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسليم و رسيد اخذ كند.

‌تبصره (الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۱۴)- درخواست کننده ثبت آثار نرم افزارهای چند رسانه ای درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل‌های اول و دوم این آیین‌نامه به همراه‌ دو نسخه کامل از نمونه مورد نظر به دبیرخانه شورای عالی داده ورزی تحویل می‌دهد. ‌ثبت اثر از نظر فنی توسط شورای یاد شده و از نظر محتوایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور موظف است‌ قبل از ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ‌ظرف سه ماه از دریافت استعلام‌ دبیرخانه شورای عالی داده ورزی نظر خود را به آن دبیرخانه اعلام نماید.

ماده چهارم (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۴)- مراجع دريافت درخواست نامه ثبت اثر كليه درخواستنامه ها را بواحد امور مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهند نمود. واحد مزبور بدرخواست نامه ها رسيده ظرف مدت سه ماه رسيدگي و اگر درخواستنامه ها مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظيم شده باشد و اثر قبلاً به ثبت نرسيده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهينامه ثبت اثر را با قيد روز و ساعت تسليم درخواست بنام درخواست كننده صادر و بوي تسليم و رسيد اخذ كند. در صورتيكه درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظيم نشده باشد موارد نقض يا ايراد كتباً با پست سفارشي به درخواست کننده ابلاغ و تا زماني كه درخواست كننده اقدام برفع نقص يا ايراد نكند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند. 

زیرنویس:

ماده چهارم (قبل از اصلاح)- مراجع دريافت درخواست نامه ثبت اثر كليه درخواستنامه ها را بواحد امور مؤلفان و مصنفان و هنرمدان دروزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهند نمود. واحد مزبور بدرخواست نامه ها رسيده ظرف مدت ۱۵ روز رسيدگي و اگر درخواستنامه ها مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظيم شده باشد و اثر قبلاً” به ثبت نرسيده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهينامه ثبت اثر را با قيد روز و ساعت تسليم درخواست بنام درخواست كننده صادر و بوي تسليم و رسيد اخذ كند. در صورتيكه درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظيم نشده باشد موارد نقض يا ايراد كتباً با پست سفارشي به درخواست کننده ابلاغ و تا زماني كه درخواست كننده اقدام برفع نقص يا ايراد نكند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند. 

ماده پنجم – وزارت فرهنگ و هنر مكلف است در آخر هر ماه فهرستي از كليه آثار ثبت شده در مان ماه را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار روزانه تهران براي اطلاع عموم آگهي كند. فهرست مزبور در هر مورد بطور اختصار شامل نام درخواست كننده و تاريخ ثبت و نوع اثر و معرفي موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنين ثبت آن مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه ديگر اشخاص نخواهد بود.

ماده ششم – درخواست كننده ميتواند قبل يا بعد از ثبت اثر تقاضاي تغيير و اصلاح، تكميل يا ابطال آنرا بنمايد در اينصورت وزارت فرهنگ و هنر بنحو مذكور در ماده پنجم آگهي خواهد كرد.

ماده هفتم – هزينه آگهي ثبت اثر و موارد تغيير، اطلاح، تكميل و يا ابطال آن بعهده درخواست كننده و دينفع خواهد بود.

منبع: قضاوت آنلاین

به نقل از روزنامه رسمی، شماره ۷۸۵۵، یکشنیه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۰

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=8358


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۲ دیدگاهها

  1. Avatar photo

    سلام و وقت بخیر … من از مزایای ثبت اثر اطلاعی ندارم . ممکنه فواید این کار رو بفرمایید؟