ادغام شرکت های تجاری
ادغام شرکت ها

منابع ادغام شرکت های تجاری

• تعريف و ماهيت حقوقي ادغام قانوني (واقعي) شرکتهاي سهامي، محمد عيسي تفرشي – دانشيار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس و احمد بيگي حبيب آبادي – استاد يار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره هفدم، شماره اول، پاييز ۱۳۸۰ (پياپي۳۳) (ويژه نامه حقوق)

• ادغام شرکت هاي تجاري از منظر قوانين جزايي ايران، صبا حقيقت، ص۱۵۵ مجله پژوهش هاي حقوقي، دوفصلنامه علوم انساني ، حقوق اداري ، سال هفتم، شماره ۱۴، پاييز و زمستان ۱۳۷۸، ص۴۷

• اسکيني، ربيعا، شرکتهاي تجاري، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، صص ۴۵-۴۷ و چاپ پانزدهم، صص۵۷-۵۵

• کنترل دو يا چند شرکت تجاري، بيگي-قاضي دادسراي تهران، ماهنامه قضاوت ش۱۴، سال دوم، خرداد ۱۳۸۲ و ش۱۵، سال دوم، تير ۱۳۸۲ و ش۱۶، سال دوم، مرداد و شهريور ۱۳۸۲

• حقيقت، صبا؛ ادغام شرکت هاي تجاري از منظر قوانين ايران، مجله پژوهش هاي حقوقي ۱۳۸۷، ش۱۴

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code