نگهداری سگ در ساختمان

مجازات نگهداری سگ در محوطه مشاعی

قضاوت آنلاین: نمونه آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در سال ۱۳۹۱ در خصوص چند موضوع مبتلاء و عناصر قانونی آنها از پایگاه خبری تحلیلی قضاوت انتخاب گردید که در هنگام مطالعه به این نکات نیز توجه نماید که قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نسخ و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي جایگزین آن گردید که برای مواد ۲۵ و ۲۲ قانون منسوخ به ترتیب به مواد ۴۶ تا ۵۵ و مواد ۳۷ تا ۳۹ قانون جدید مراجعه شود و نیز قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نسخ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ جایگزین آن شد. بدین ترتیب، برای مواد ۲۳۲، ۲۴۰ و ۲۵۷ قانون منسوخ به ترتیب به مواد ۴۲۸ ،۴۲۸ و ۴۲۹ و مواد 434 و 450 قانون جدید مراجعه شود. رأی بدوی از جهت عدم ذکر مواد استنادی در بخش محکومیت متهم سوم به دیات قابل انتفاد به نظر می رسد.

رای شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۵ شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام متهم های ردیف:  ر.خ. فرزند م. دایر بر تخریب درب منزل و ریختن چسب به درب ساختمان و تخریب تابلو اعلانات، تصرف عدوانی مشاعات و فحاشی نسبت به م.ن.  م.ج. فرزند ی.، دایر بر تخریب تابلو اعلانات، تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگه داری سگ، تصرف عدوانی مشاعات، مزاحمت از طریق ریختن چسب، توهین به م.ن.  م.ن. فرزند الف.، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ج.؛ باتوجه به شکایت شکات علیه یکدیگر و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین و گزارش انتظامی و اظهارات متهمین در دادسرا و دادگاه و دفاعیات بلاوجه آنان و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان، لذا بزهکاری‌شان محرز و مسلم است، مستنداً به ماده ۶۹۰ و ۶۷۷ و ۶۰۸ و ۶۸۸ [کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازندارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شوراي اسلامي] و ۴۸۰ و ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول (ر.خ.) را از بابت تخریب به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت تصرف عدوانی مشاعات علاوه بر رفع تصرف به تحمل یک سال حبس تعزیری و از بابت فحاشی به م.ن. به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید که در اجرای ماده ۲۵ قانون مارالبیان کلیه مجازات‌های حبس متهم ردیف اول به مدت پنج سال ملعق می‌گردد که در صورت تکرار جرم مشابه به مرحله اجرا در خواهد آمد و متهم ردیف دوم (م.ج.) با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان قانون از بابت تخریب عمدی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و از بابت تهدید بهداشت عمومی از طریق نگه‌داری سگ در محوطه مشاعی به پرداخت دو میلیون و سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و از بابت تصرف عدوانی مشاعات علاوه بر رفع تصرف عدوانی به پرداخت یکصد هزار ریال و از بابت توهین به پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف سوم (م.ن.) از بابت صدمات وارده به م.ج. به پرداخت دیات ذیل در حق ایشان محکوم می‌نماید: ۱ـ از بابت کبودی ناحیه فوقانی گونه راست به پرداخت سه دینار، ۲ـ از بابت حارصه سمت راست صورت به پرداخت یک صدم دیه کامله، ۳ـ از بابت حارصه سمت راست گردن به پرداخت نیم صدم دیه کامله به عنوان ارش و از بابت کبودی سمت راست گردن به پرداخت یک دینار و نیم. رأی صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱ـ ر.خ.، ۲ـ م.ج.، ۳ـ م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۵ صادره از شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ردیف یک به تحمل دو فقره حبس جمعاً یک سال و نیم که برای مدت پنج سال معلق گردیده و یک فقره پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف عدوانی و ردیف دو علاوه بر رفع تصرف عدوانی به چهار فقره پرداخت جزای نقدی و ردیف سه به پرداخت دیه به اتهام تخریب و تهدید بهداشت عمومی و تصرف عدوانی و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهی آنان اولاً: دادنامه در خصوص ردیف سوم با عنایت به میزان محکومیت به دیه کمتر از خمس دیه کامله استناداً به بند دال ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است لذا از این بابت قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید و ثانیاً: نسبت به محکومیت ردیف‌های اول و دوم نظر به این که بزه انتسابی حسب دلایل موجوده در حد کیفرخواست تنظیمی محرز و تجدیدنظرخواهی‌های واصله با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون مارالذکر انطباق نداشته علی‌هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه معترض‌عنه را استناداً به بند الف ماده ۲۵۷ همان قانون تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=8398


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن