مقالات آیین دادرسی کیفری
مقالات آیین دادرسی کیفری

مواعد در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

قضاوت آنلاین: آقای احمد امرایی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی و مدیر دفتر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کوهدشت نکات کاربردی با عنوان مواعد در قانون آئین دادرسے ڪیفرے مصوب ۱۳۹۲ را از ڪانال دانشجویان حقوق انتخاب و برای انتشار در قضاوت آنلاین ارسال نمودند که ضمن تشکر از ایشان شما را دعوت به مطالعه آن می نماییم.

۱. مهلت ارائه دادخواست مطالبہ ضرر و زیان ناشے از جرم جهت پیوست به پرونده ڪیفرے، تا قبل از اعلام ختم دادرسے است.

۲. مهلت پیگیرے موضوع توسط شاڪی یا متهم در دادگاه صالح پس از صدور قرار اناطہ، ظرف یڪ ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطہ است.

۳. مهلت انجام دستورات قضائے توسط ضابطین دادگسترے، ظرف مهلتی است ڪه مقام قضائی تعیین ڪرده است .

۴. مهلت ارسال گزارش به مقام قضائے توسط ضابطین دادگسترے نسبت به مواردے ڪه اجراے دستور یا تڪمیل آن میسر نشده است، در پایان هرماه مے باشد.

۵. مهلتے ڪه طی آن ضابطین دادگسترے مے توانند در جرائم مشهود متهم را براے تڪمیل تحقیقات تحت نظر قرار دهند، حداڪثر تا ۲۴ ساعت مے باشد.

۶. مهلتے ڪه طے آن ضابطین دادگستری متعاقب اجراے دستور جلب متهم، مے توانند با اجازه مقام قضائے متهم را تحت نظر داشتہ باشند، تا ۲۴ ساعت است.

۷. مهلتے ڪه طی آن بازپرس به محض حضور متهمِ جلب شده، باید تحقیقات را انجام دهد، حداڪثر تا ۲۴ ساعت است.

۸. مدت بازداشت در قتل عمدے جهت اقامه بنیہ توسط اولیاء دم، حداڪثر به مدت ۶ روز مے باشد.

۹. مهلت ایراد رد دادرس قبل از صدور رأے یا قبل از انجام تحقیقات است مگر جهت رد بعد از صدور رأے ڪشف شود ڪه از موارد تجدیدنظر خواهد بود.

۱۰. مهلت دادرس جهت صدور قرار رد درخواستِ رد دادرس، ظرف ۳ روز مے باشد.

۱۱. مهلت تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواستِ رد دادرس، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار می باشد.

۱۲. مهلت اعلام نظر ڪارشناس پزشڪ به قاضے در پرونده ڪیفرے، حداڪثر ظرف سہ روز از تاریخ ارجاع است، مگر مستلزم مدت بیشترے باشد.

۱۳. احضار متهم از طریق نشر آگهی یک نوبت بوده که توسط روزنامه کثیرالانتشار یا محلی که تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.

۱۴. زمان صدور قرار تأمین ڪیفرے پس از تفهیم اتهام به متهم است.

۱۵. مدت اعتبار قرار عدم خروج از ڪشور ۶ ماه است ڪه مے تواند هر ۶ ماه یڪبار تمدید گردد.

۱۶. مدت تجدیدنظرخواهے از قرار عدم خروج از ڪشور، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قرار است.

۱۷. مهلت تسلیم متهم به مرجع قضائے توسط ڪفیل یا وثیقہ گذار پس از احضار مرجع قضائی، ظرف ۲۰ روز پس از اخطار است.

۱۸. مهلت اعتراض به دستور پرداخت وجه التزام یا وجہ الڪفالہ یا دستور ضبط وثیقہ، ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور مقام قضائے مے باشد.

۱۹. اگر شاهد یڪی از نیروهاے مسلح باشد، مهلت دعوت از او براے شهادت باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از تحقیق یا جلسہ محاڪمه، از طریق فرمانده یا رئیس شاهد یا مطلع به عمل آید.

۲۰. زمان جرح شاهد، قبل از اداے شهادت است، مگر موجبات جرح پس از شهادت باشد.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=8923


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن