نتایحج جستجو برای: شهادت کذب

شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود (نظریه مشورتی 1189)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شهادت کذب جرم مطلق است و بر اساس تفسیری که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1189 از ماده 650 دارد شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود.

بیشتر بخوانید »