مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

مفهوم فساد و فحشاء در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مراد قانونگذار از فساد و فحشاء در ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 چیست و آیا جنشن های مختلط را شامل می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت در جرائم قابل گذشت (رأی وحدت رویه ۸۲۰)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

رأی وحدت رویه شماره 820 تاریخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت در جرائم قابل گذشت

بیشتر بخوانید »

فرجامخواهی از حکم دادگاه بدوی با اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی (رأی وحدت رویه ۸۱۹)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 819 - 1401/1/16 در پاسخ به پرسش آیا فرجامخواهی از حکم دادگاه بدوی با اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی ممکن است

بیشتر بخوانید »

اعتراض شخص ثالث به حکم دادگاه کیفری در اشیاء و اموال مرتبط با جرم (رأی وحدت رویه ۸۱۸)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

رأی وحدت رویه 818- 1400/10/7 در پاسخ به آیا اعتراض شخص ثالث به حکم دادگاه کیفری در اموال و اشباء مرتبط با جرم قابل رسیدگی در دادگاه فوق است.

بیشتر بخوانید »

دادسرای محل اقامت محجور صالح برای نظارت بر امور وی است (رأی وحدت رویه ۸۱۶)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

در صورت تغییر محل اقامت محجور بعد از تعیین قیم، دادسرای صالح رسیدگی برای نظارت بر امور محجور، دادسرای محل اقامت جدید وی می باشد.

بیشتر بخوانید »

قسامه مثبت جنبه خصوصی جرم است نه جنبه عمومی آن (رأی وحدت رویه ۸۱۵)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قسامه دلیل اثبات جنبه خصوصی جرم در موارد منصوص است لکن به استناد آن نمی توان جنبه عمومی جرم تعزیری را ثابت و برای متهم مجازات تعیین کرد.

بیشتر بخوانید »

اثر توبه محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی (رأی شماره ۸۱۳)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

اثر توبه محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی به مجازات تعزیری در رأی وحدت رویه شماره 813 مورخ 1400/5/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین شد.

بیشتر بخوانید »