خانه » Prof Dr Mohammad Shakibi Nejad

Prof Dr Mohammad Shakibi Nejad

Prof Dr Mohammad Shakibi Nejad
استاد دانشگاه
مقالات حقوق جزای اختصاصی

تفاوت های معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر چیست؟

با وصف جهات تشابهی که میان جرم انتقال مال غیر و معامله فضولی در قانون مدنی وجود دارد ، این دو عمل حقوقی دارای تفاوت های مهم و اساسی می باشند.

بیشتر بخوانید »
وابستگی

کاربرد افیلیشن در رتیه بندی دانشگاه ها و جورنال ها

دکتر محمد شکیبی نژاد ضمن تعریف افیلیشن به آثار پرکاربرد آن در معرفی نویسندگان مقالات و نیز رتبه بندی دانشگاه ها و جورنال های می پردازد.

بیشتر بخوانید »
نقد و نظر

نقد مواد ۱۴ الی ۱۹ قانون مجازات اسلامی

دکتر محمد شکیبی نژاد استاد تمام دانشگاه دیدگاه حقوقی خود را در نقد مواد چهارده الی نوزده قانون مجازات اسلامی همراه با مقایسه این قانون با خلف آن بیان کردند.

بیشتر بخوانید »
نقد و نظر

نقد نظام قضایی در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی

دکتر محمد شکیبی نژاد به بیان جایگاه دادیار، بازپرس و دادستان در نظام های قضایی حقوق کامن لا و رومی ژرمن و همچنین مقایسه آن با نظام قضایی در ایران می پردازد.

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

وجوه افتراق وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری

دکتر محمد شکیبی نژاد استاد تمام دانشگاه به مهم ترین جهات افتراق وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه با وکلای کانون وکلای دادگستری می پردازد.

بیشتر بخوانید »
مقالات حقوقی

نگاهی گذرا به نظام آموزش عالی چند کشور خارجی و ایران

دکتر محمد شکیبی نژاد ضمن بیان نظام آموزش عالی در خارج به منشاء نقص وارده بر نحوه ارزشیابی مدارک علمی دانشگاه های خارجی در وزارت علوم ایران می پرازد.

بیشتر بخوانید »
نقد و نظر

نقد قانون نظارت بر رفتار قضات

بر تخلفات انتظامی قضات در قانون نظارت بر رفتار قضات، انتقاداتی وارد است که دکتر محمد شکیبی نژاد قاضی سابق دادگستری و استاد دانشگاه به مواردی اشاره نمودند.

بیشتر بخوانید »