مقالات حقوق کار و بیمه

بیمه تأمین اجتماعی کارگران، موضوعات و مصادیق آن، قسمت دوم

بیمه

قضاوت آنلاین: موضوعات بیمه تأمین اجتماعی عبازت از غرامت حوادث، بیماری، بازداری، از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت کارگر، کمک هزنیه عائله مندی و بیمه بیکاری می باشد.

ادامه نوشته »

بیمه تأمین اجتماعی کارگران، موضوعات و مصادیق آن، قسمت اول

بیمه

قضاوت آنلاین: اصول بیمه های تأمین اجتماعی را خطر، اجباری بودن بیمه، حق بیمه، عدم وجود حق حبس، عدم امکان بمیه مضاعف، وجود اصل قائم مقامی، حق مضاعف تشکیل می دهد.

ادامه نوشته »

نوآوری های قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه

قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه

قضاوت آنلاین: نوآوری های قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه از زبان مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران.

ادامه نوشته »