مقالات حقوق مدنی

وضعیت اجرای تعهدات قراردادهای بانکی در دوران کرونا

مقالات حقوقی

آیا کرونا ویروس مصداق فورس ماژور یا قوه قاهره در حقوق مدنی است و متعهد می تواند از اجرای قرارداد بانکی خودداری کند یا به تعهدش عمل کند؟

بیشتر بخوانید »

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

مقالات حقوقی

هرگاه وکیل در اجرای موضوع وکالت بدون رعایت مصلحت موکل اقدام به انتقال مال وی به خود یا دیگری می نماید، ضمانت اجرای حقوقی و مسئولیت آن برای وکیل چیست؟

بیشتر بخوانید »

عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل

مقالات حقوقی

در وکالت خاص یا مطلق و یا وکالت عام که وکیلی که بدون رعایت مصلحت موکل اقدام به انتقال مال وی به خود یا دیگری می نماید، ضمانت اجرای حقوقی چیست؟

بیشتر بخوانید »