قضات دادگستری

زندگی نامه سید محسن صدر ملقب به صدر الاشراف؛ قاضی دادگستری

سید محسن صدر ملقب به صدر الاشراف

قضاوت آنلاین: سید محسن پس از نایل شدن به درجه اجتهاد، در سال 1284 وارد کادر قضایی شد اما در مدت کم توانست سمت های مهم قضایی و حتی وزرات دادگستری را احراز نماید.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه موسی سرابندی؛ قاضی دادگستری

موسی سرابندی قاضی دادگستری

قضاوت آنلاین: موسی سرابندی با رتبه هشت قضایی دادستان تهران شد و توانست سمت هایی چون مستشار دیوان عالی کشور،رئیس کل ثبت کشور و تدریس در دانشکده حقوق را کسب کند.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه حسین نقوی؛ قاضی دادگستری

حسین نقوی

قضاوت آنلاین: حسین نقوی که دارای دو دیپلم حقوق عمومی و خصوصی بود، دروس دکتری را در فرانسه به اتمام رسانید اما به جهت عدم ارائه پایان نامه موفق به دریافت آن نشد.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه اسد الله مصباحی مرجانی، قاضی دادگستری

اسد الله مصباحی مرجانی

قضاوت آنلاین: اسد الله مصباحی مرجانی از قضات خوشنام، متعهد و عالی مقام و مورد توجه قضات جوان در دادگستری بود که توانست سمت های متعدد و مهم قضایی را احراز کند.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه علی اصغر شریف؛ قاضی دادگستری

علی اصغر شریف

قضاوت آنلاین: علی اصغر شریف فارغ التحصیل مدرسه عالی حقوق بود که بعد از ورود به قضاوت توانست سمت های قضایی تا عضو علی البدل دادگاه عالی انتظامی را احراز نماید.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه محمد مجلسی؛ قاضی دادگستری

محمد مجلسی

قضاوت آنلاین: محمد مجلسی فارغ التحصیل مدرسه حقوق بود که به دعوت علی اکبر خان داور به دادگستری آمد و سمت های مهم قضایی تا رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات کسب کرد.

بیشتر بخوانید »