آرای اداری در گزینش و استخدام

آرای مراجع اداری و استخدامی اعم از دیوان عدالت اداری، هیأت های تخلفات اداری در موضوعات استخدامی در این بخش قرار دارند.

صداقت و راستگویی افراد نباید موجب زیان معنوی و مادی آنان شود

آرای دیوان عدالت اداری

اگر هیأت مرکزی گزینش صلاحیت فرد متقاضی استخدام را به جهت صداقت و راستگویی در بیان عبوب خود رد کند این امر از موجبات نقض رأی هیأت در دیوان عدالت اداری است.

بیشتر بخوانید »