آرای قضایی حضانت فرزندان

مجموعه آرای قضایی حضانت فرزندان از دادگاه بدوی خانواده، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در این بخش قراردارند.

حضانت فرزند زیر هفت سال با مادر بوده ولی اجازه خروج از کشور به وی با پدر است

شعبه دادگاه

آیا هر یک از والدین که دارای حق اولویت در حضانت فرزند مشترک باشد، حق اجازه خروج این فرزند به خارج از کشور را دارد یا این که حق اجازه در هر حال با پدر است؟

بیشتر بخوانید »