آرای قضایی طلاق

مجموعه آرای طلاق از دادگاه بدوی خانواده، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در پست مستقل گردآوری تا امکان مطالعه و دسترسی به هر رأی بسادگی ممکن شود.

حدود التزام دادگاه خانواده در پذیرش نظریه کارشناسی تعیین میزان نحله ایام زوجیت

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

اگر اعتراض به نظریه کارشناس از سوی یکی از طرفین دعوای طلاق منجر به افزایش میزان نحله شود، این امر تأثیری در حق طرف غیر معترض ندارد.

بیشتر بخوانید »

حکم به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه، منوط به عدم تخلف زوجه است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

با لحاظ بند الف شروط ضمن عقد در سند ازدواج، صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه، منوط به عدم احراز سوء معاشرت و تقصیر زوجه می باشد.

بیشتر بخوانید »

صرف اعتیاد زوج مجوز طلاق زوجه به علت عسر و حرج نیست

شعبه دادگاه

صرف اعتیاد زوج مجوز طلاق نیست بلکه یرابر شرط 7 سند ازدواج، اعتیاد باید به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی را برای زوج دشوار کند.

بیشتر بخوانید »

استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع (رأی اصراری)

طلاق

آیا بعد رجوع طرفین از طلاق، به جهت زوال طلاق و بقای ازدواج اولیه و شرط ضمن آن، شرط وکالت در طلاق زوجه باقی بوده و زوجه حق استفاده از آن دارد؟

بیشتر بخوانید »

اعتیاد و عصبی بودن زوج دلیل طلاق زوجه نیست

آراء دادگاه خانواده

ابتلای زوج به اعتیاد مضر به مواد مخدر که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، از دلیل صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه است.

بیشتر بخوانید »