آرای قضایی طلاق

مجموعه آرای طلاق از دادگاه بدوی خانواده، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در پست مستقل گردآوری تا امکان مطالعه و دسترسی به هر رأی بسادگی ممکن شود.

استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع (رأی اصراری)

طلاق

آیا بعد رجوع طرفین از طلاق، به جهت زوال طلاق و بقای ازدواج اولیه و شرط ضمن آن، شرط وکالت در طلاق زوجه باقی بوده و زوجه حق استفاده از آن دارد؟

بیشتر بخوانید »