آرای قضایی اشتغال زوجه

مجموعه آرای قضایی اشتغال زوجه از دادگاه بدوی خانواده، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در این بخش قرار دارند.

اشتغال زوجه به شغل شرافتمندانه مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه نیست

شعبه دادگاه

با توجه به ماده 1117 قانون مدنی، از شرایط حق شوهر در ممانعت از اشتغال زن آن است که شغل یا صنعت باید مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد یا زن باشد. بنابراین اگر شغل زوجه مشاور دبیرستان دخترانه باشد، این شغل شرافتمندانه بوده که مورد جامعه نیز است و در نتیجه ماده مزبور نخواهد بود.

بیشتر بخوانید »