آرای قضایی مهریه

مجموعه آرای مهریه از دادگاه بدوی خانواده، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در پست مستقل گردآوری تا امکان مطالعه و دسترسی به هر رأی بسادگی ممکن شود.

مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است

شعبه دادگاه

رویه قضایی دادگاههای خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق واحد نیست.

بیشتر بخوانید »

میزان اعتبار گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف در تقسیط مهریه زوجه برای دادگاه خانواده

شورای حل اختلاف,حل اختلاف

در دعاوی طلاقی ارجاعی به شورای حل اختلاف در صورت توافق به پرداخت اقساطی مهریه الزام دادگاه به تبعیت از گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف وجود دارد؟

بیشتر بخوانید »

شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است

شعبه دادگاه

رویه قضایی دادگاههای خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق واحد نیست.

بیشتر بخوانید »

سند رسمی صلح مهریه، تا زمانی که باطل نشود، معتبر است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

سند رسمی صلح مهریه تا زمانی که از اعتبار ساقط نشود، به حکم مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک معتبر بوده و تمام مراجع به اعتبار می دهند.

بیشتر بخوانید »