آرای قضایی در احوال شخصیه

آرای قضایی در احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه و بیگانگان مانند نکاح، طلاق، نحله ایام زوجیت، ارث و … در این بخش قرار دارد.

قانون حاکم بر احوال شخصیه شعیان غیرایرانی قانون ایران است

شعبه دادگاه

شیعیان کشورهای بیگانه از جهت قانون حاکم بر احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و ارث تابع قوانین کشور ایران می باشند نه قانون کشور دولت متبوع خود.

بیشتر بخوانید »

احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم ایران که به قانون کشور متبوع خود استناد نکنند، تابع قانون ایران خواهدبود

شعبه دادگاه

هرگاه اتباع خارجه مقیم کشور ایران، در دعاوی مربوط به احوال شخصیه خود مانند طلاق، به قوانین کشور خود استناد نکنند، قانون ایران حاکم است.

بیشتر بخوانید »

نحله ایام زوجیت از مصادیق احوال شخصیه محسوب و تابع مذهب زوج است

شعبه دادگاه

رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشعیه مذکور در اصل 13 قانون اساسی بر تمامی مراجع قضایی ایران ضروری است، اما گاهی در تشخیص مصادیق اشتباه می‌شود.

بیشتر بخوانید »

صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان مشروط به تابعیت ایرانی هر دو طرف یا یکی از آنان است

شعبه دادگاه

با توجه به ماده 6 قانون مدنی، دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان مانند طلاق، در صورتی در ایران قابل رسیدگی است که هر دو طرفین یا یکی از آنان تبعه ایران باشد.

بیشتر بخوانید »