آرای قضایی خیانت در امانت

آرای مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه کیفری بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص جرم خیانت در امانت در این دسته قرار دارد.

صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم خیانت در امانت (رأی 547)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

در حمل و نقل کالا از یک شهر به شهر دیگر، در صورت نرسیدن کالا به مقصد و عدم کشف محل وقوع جرم، دادسرا و دادگاه محل کدام محل صلاحیت دارد؟

بیشتر بخوانید »