آرای قضایی خیانت در امانت

آرای مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه کیفری بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص جرم خیانت در امانت در این دسته قرار دارد.

نوشتن کلمه امانت در فاکتور فروش اثری در وقوع خیانت درامانت ندارد

شعبه دادگاه

آیا درج کلمه امانت در فاکتور فروش طلا دلیل وجود رابطه امانی بوده و عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار و عدم استرداد طلاها خیانت در امانت است؟

بیشتر بخوانید »

استفاده دارنده از چک تضمینی، خیانت در امانت نیست

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: هرگاه چک برای تضمین انجام معامله ای صادر و تحویل دارنده شود، عدم استرداد آن از سوی دارنده و استفاده وی از چک، جرم خیانت در امانت محسوب نمی شود.

بیشتر بخوانید »

صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم خیانت در امانت (رأی ۵۴۷)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

در حمل و نقل کالا از یک شهر به شهر دیگر، در صورت نرسیدن کالا به مقصد و عدم کشف محل وقوع جرم، دادسرا و دادگاه محل کدام محل صلاحیت دارد؟

بیشتر بخوانید »