آرای قضایی در وقف و اوقاف

آرای قضایی اعم از حکم و قرار صادره از مراجع بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مسایل و موضوعات وقف و اوقاف در این بخش قرار دارند.

صلاحیت کمیسیون ماده ۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (رأی وحدت رویه ۵۰۸)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

صلاحیت کمیسیون ماده 2 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه محدود به عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است والا رسیدگی به آن با دادگاه عمومی حقوقی است.

بیشتر بخوانید »