آرای قضایی فسخ نکاح

مجموعه آرای فسخ نکاح از دادگاه بدوی خانواده، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در این بخش قرار دارند.

سقوط حق فسخ نکاح مستلزم علم به حق فسخ و فوریت اعمال آن است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

حق فسخ طرفین در نکاح در صورتی ساقط خواهد شد که صاحب حق علاوه بر علم به خیار از فوریت اعمال آن در مدت عرفی هم مطلع بوده باشد و اقدام نکند.

بیشتر بخوانید »