آرای قضایی در شرکت های تجاری

آرای قضایی اعم از حکم و قرار در مسایل و موضوعات مختلف شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت در این بخش قرار دارند.

هیأت مدیره شرکت سهامی خاص مکلف به تقسیم سود سالیانه قابل تقسیم بین سهامداران است

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: هرگاه هیأت مدیره شرکت سهامی خاص از تقسیم سود سالیانه قابل تقسیم بین سهامداران امتناع کند، می توان الزام این هیأت را از دادگاه درخواست نمود.

بیشتر بخوانید »