آرای قضایی در شرکت های تجاری

آرای قضایی اعم از حکم و قرار در مسایل و موضوعات مختلف شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت در این بخش قرار دارند.

شرایط اقامه دعوی علیه شرکت تجاری منحله

شعبه دادگاه

خوانده دعوی علیه شرکت تجاری منحله چگونه تعیین می شود و در دادخواست چه عباراتی باید قید گردد تا دعوی قبول دادگاه واقع شده به قرار عدم استماع ختم نشود؟

بیشتر بخوانید »

هیأت مدیره شرکت سهامی خاص مکلف به تقسیم سود سالیانه قابل تقسیم بین سهامداران است

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: هرگاه هیأت مدیره شرکت سهامی خاص از تقسیم سود سالیانه قابل تقسیم بین سهامداران امتناع کند، می توان الزام این هیأت را از دادگاه درخواست نمود.

بیشتر بخوانید »