آرای قضایی در وکالت و مشاوره حقوقی

آرای قضایی در مسایل و موضوعات وکالت و مشاوره حقوقی در این دسته قرار دارند.

با حضور وکیل در دعاوی، ابلاغ به موکل بی اعتبار است

شعبه دادگاه

هرگاه یکی از طرفین وکیل انتخاب نماید و نیاز به ابلاغ اوراق قضاییی باشد، آیا ابلاغ این اوراق به موکل معتبر و واجد آثار حقوقی است یا باید به وکیل صورت گیرد؟

بیشتر بخوانید »

اشتغال وکیل به شغل وکالت مانع قبول دعوای اعسار از هزینه دادرسی است

شعبه دادگاه

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از وکیل دادگستری که اشتغال به شغل وکالت دارد به جهت آن که این امر دلالت بر ملائت وکیل می باشد قابل پذیرش نیست

بیشتر بخوانید »

به مدیر دفتر بازپرسی و دادگاه نظامی با مدرک کارشناسی حقوق، پروانه کارآموزی وکالت تعلق می گیرد (رأی شماره ۱۳ دادگاه عالی انتظامی قضاوت)

دادگاه عالی انتظامی قضات

قضاوت آنلاین: مدیریت دفاتر بازپرسی و دادگاه نظامی با مدرک کارشناسی حقوق،از مصادیق فعالیت حقوقی بوده و چنین مدیری می‌تواند بعد از بازنشستگی پروانه وکالت اخذ کند.

بیشتر بخوانید »

محل وقوع جرم تظاهر به وکالت بدون داشتن پروانه و دخالت در آن

آراء دادگاه کیفری

با توجه به جرم تظاهر به وکالت و مداخله در آن به شرح ماده 55 قانون وکالت آیا باید با حضور در یکی از مراجع قضایی باشد یا خارج از آن نیز مصداق دارد؟

بیشتر بخوانید »