آرای قضایی در اسناد تجاری

آرای قضایی در مسایل و موضوعات اسناد تجاری از جمله برات، سفته، چک و غیره در این دسته قرار دارند.

دعوای استرداد لاشه چکی که نسبت به آن اجراییه ثبتی صادر شده، قابل استماع نیست

شعبه دادگاه

آیا اگر نسبت به چک مورد ظهرنویسی اجراییه ثبتی صادر شده باشد، تا زمانی که این اجراییه باطل نشده باشد، دعوای استرداد لاشه چک قابل استماع خواهدبود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »