آرای قضایی در شورای حل اختلاف

آرای قضایی در مسایل و موضوعات شورای حل اختلاف در این دسته قرار دارند.

اعتراض شخص ثالث اجرایی به توقیف اموال اجرای قرار تأمین خواسته شورای حل اختلاف

شعبه دادگاه

هرگاه قرار تأمین خواسته از سوی شورای حل اختلاف صالحه صادر و منجر به توقیف اموال شود، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی با کدام مرجع می باشد؟

بیشتر بخوانید »

شورای حل اختلاف با وجود قاضی شورا دادگاه محسوب نمی شود

شعبه دادگاه

شورای حل اختلاف دادگاه نبوده و در نتیجه حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری تابع حکم ماده 14 قانون شورای فوق است.

بیشتر بخوانید »

رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست

شعبه دادگاه

رأی شورای حل اختلاف با توجه به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری است ولی قابل فرجامخواهی نیست

بیشتر بخوانید »

رأی دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف قطعی است

شعبه دادگاه

رأی دادگاه عمومی حقوقی و یا جزایی در رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر یا اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف قطعی، غیرقابل تجدیدنظر و غیر قابل فرجامخواهی است.

بیشتر بخوانید »