آرای قضایی در خلع ید

آرای قضایی در خلع ید و وضع ید از اموال غیر منقول در این دسته قرار دارند.