آرای قضایی در تحصیل مال از طریق نامشروع

آرای قضایی در مسایل و موضوعات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در این دسته قرار دارند.

اموال موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، اموال خاص و معینی است

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: انطباق عمل با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستلزم وجود شرایطی خاص مصرحه در آن بوده عملاً کمتر بدان توجه می شود.

بیشتر بخوانید »

تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه توسط متهم صورت گیرد

آراء دادگاه کیفری

به جهت عدم تصریح ماده 2 قانون تشدید به این که تحصیل مال باید مستقیماً یا غیرمستقیم از محنی علیه صورت گیرد، این امر سبب اختلاف نظرات حقوقی گردید.

بیشتر بخوانید »