آرای قضایی در تحصیل مال از طریق نامشروع

آرای قضایی در مسایل و موضوعات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در این دسته قرار دارند.

فروش مال توقیف شده توسط مالک از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق جزای اختصاصی تعیین ضمانت اجرای کیفری عمل نقل و انتقال مال توقیف توسط مالک به غیر می باشد

بیشتر بخوانید »

اموال موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، اموال خاص و معینی است

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: انطباق عمل با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستلزم وجود شرایطی خاص مصرحه در آن بوده عملاً کمتر بدان توجه می شود.

بیشتر بخوانید »

تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه توسط متهم صورت گیرد

آراء دادگاه کیفری

به جهت عدم تصریح ماده 2 قانون تشدید به این که تحصیل مال باید مستقیماً یا غیرمستقیم از محنی علیه صورت گیرد، این امر سبب اختلاف نظرات حقوقی گردید.

بیشتر بخوانید »