آرای قضایی در جرایم دیگر

آرای قضایی در مسایل و موضوعاتی که برای آن ها دسته بندی خاصی تعیین نشده باشد، در این بخش قرار دارند.

جرم بودن قطع درختان مشترک توسط یکی از شرکاء (رأی ۱۰)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که قطع درختان مشترک میان چند شریک را جرم و قابل مجازات دانسته است.

ادامه نوشته »