آرای قضایی در دادرسی مدنی

آرای قضایی در موضوعات و مسایل دادرسی مدنی که در دسته بندی خاصی قرار ندارند در این بخش قرار دارد.

فرجام خواهی از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی (رأی وحدت رویه ۷۹۳)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 793 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید گردید.

ادامه نوشته »