آرای قضایی در دادرسی کیفری

آرای قضایی اعم از حکم و قرار در موضوعات و مسایل آیین دادرسی کیفری در این دسته قرار دارند.

حکم به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم

شعبه دادگاه

نمونه رأی کمیسیون جبران خسارت استان مازندران در مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم که در مواد 255 الی 261 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شد

بیشتر بخوانید »

رسیدگی توأمان به جرائم درجات هفت و هشت با دیگر درجات جرائم در دادسرا+نمونه قرار منع تعقیب

تصمیم قضایی

قضاوت آنلاین: به جرائم متعدد با درجات هفت و هشت همراه با دیگر درجات، باید توأمان در دادسرا رسیدگی شود ولی به جرائم درجات هفت و هشت به تنهایی، در دادگاه کیفری.

بیشتر بخوانید »

فلسفه، تاریخچه و شرایط صدور قرار تعليق تعقيب به همراه نمونه قرار صادره

تصمیم قضایی

فلسفه، تاریخچه و شرایط صدور قرار تعليق تعقيب به همراه نمونه قرار صادره مؤید آثار مثبت تعلیق تعقیب در اصلاح و باز اجتماعي مرتكب جرم است.

بیشتر بخوانید »

نمونه تصمیم قضایی دادستان در مخالفت با موافقت دادیار اظهارنظر با قرار جلب به دادرسی بازپرس و کیفرخواست صادره

قرارهای دادسرا

عدول دادستان از کیفرخواست دادیار اظهارنظر نبازمند مخالفت قبلی این مقام با قرار جلب به دادرسی بازپرس است که نمونه عملی در پرونده را آورده شد.

بیشتر بخوانید »

نمونه تصمیم قضایی دادسرای عمومی ویژه نوجوانان برای ارسال پرونده به دادسرای عمومی محل وقوع جرم+نمونه قرار منع تعقیب

تصمیم قضایی

دادسرای عمومی ویژه نوجوانان که به جرایم افراد بالغ زیر 18 سال رسیدگی می کند، در صورت کشف جرم ارتکابی افراد بالانر این سن حق رسیدگی را ندارد.

بیشتر بخوانید »