آرای قضایی در دادرسی کیفری

آرای قضایی اعم از حکم و قرار در موضوعات و مسایل آیین دادرسی کیفری در این دسته قرار دارند.

فلسفه، تاریخچه و شرایط صدور قرار تعليق تعقيب به همراه نمونه قرار صادره

تصمیم قضایی

فلسفه، تاریخچه و شرایط صدور قرار تعليق تعقيب به همراه نمونه قرار صادره مؤید آثار مثبت تعلیق تعقیب در اصلاح و باز اجتماعي مرتكب جرم است.

ادامه نوشته »

نمونه تصمیم قضایی دادستان در مخالفت با موافقت دادیار اظهارنظر با قرار جلب به دادرسی بازپرس و کیفرخواست صادره

قرارهای دادسرا

عدول دادستان از کیفرخواست دادیار اظهارنظر نبازمند مخالفت قبلی این مقام با قرار جلب به دادرسی بازپرس است که نمونه عملی در پرونده را آورده شد.

ادامه نوشته »

نمونه تصمیم قضایی دادسرای عمومی ویژه نوجوانان برای ارسال پرونده به دادسرای عمومی محل وقوع جرم+نمونه قرار منع تعقیب

تصمیم قضایی

دادسرای عمومی ویژه نوجوانان که به جرایم افراد بالغ زیر 18 سال رسیدگی می کند، در صورت کشف جرم ارتکابی افراد بالانر این سن حق رسیدگی را ندارد.

ادامه نوشته »