آرای قضایی در اجاره

آرای قضایی در عقد و قرارداد اجاره اعم از اجاره مسکونی، اماکن تجاری، اجاره وسایط نقلیه

تغییر مکرر شغل مستأجر و فسخ قرارداد اجاره

شعبه دادگاه

تغییر مکرر شغل مستأجر با توجه به بند 7 ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 در چه صورتی موجب فسخ قرارداد اجاره طرفین عقد نیست؟

بیشتر بخوانید »