مجموعه آرای ورشکستگی تاجر

مجموعه آرای ورشکستگی تاجر از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور

عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته در خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف تاجر (رأی وحدت رویه ۷۸۸)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف وی به استناد رأی وحدت رویه شماره 788-1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادامه نوشته »