مجموعه آرای امور حسبی

مجموعه آرای قضایی مراجع حقوقی و خانوادگی در امور حسبی از جمله حجر و قیمومت، امور راجع به ترکه در این بخش قراردارند.

صلاحیت دادگاه در دعوای تقسیم ترکه مال غیر منقول (رأی وحدت رویه ۷۱۹)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی تقسیم ماترک غیر منقول که جریان ثبتی آن خاتمه یافت

بیشتر بخوانید »