مجموعه آرای امور حسبی

مجموعه آرای قضایی مراجع حقوقی و خانوادگی در امور حسبی از جمله حجر و قیمومت، امور راجع به ترکه در این بخش قراردارند.

مادر محجور حق تجدیدنظرخواهی از حکم رد درخواست حجر فرزندش را دارد

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رویه قضایی در خصوص این که آیا با توجه به ماده 66 قانون امور حسبی حق درخواست تجدیدنظرخواهی مادر محجور به حکم رد درخواست حجر فرزندش وجود دارد یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

دادگاه صالح تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران (وحدت رویه ۲۲۴)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

مرجع تعیین قیم برای صغیری که مقیم ایران است، اعم از این که اقامتگاه پدر وی که فوت شده، در آن محل باشد یا خیر، دادگاه محل اقامت صغیر می باشد.

بیشتر بخوانید »

صلاحیت دادگاه در دعوای تقسیم ترکه مال غیر منقول (رأی وحدت رویه ۷۱۹)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی تقسیم ماترک غیر منقول که جریان ثبتی آن خاتمه یافت

بیشتر بخوانید »