آرای قضایی در حجر و قیمومت

مجموعه آرای قضایی در حجر و قیمومت از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در حجر و قیمومت در این بخش قرار دارند.

مادر محجور حق تجدیدنظرخواهی از حکم رد درخواست حجر فرزندش را دارد

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رویه قضایی در خصوص این که آیا با توجه به ماده 66 قانون امور حسبی حق درخواست تجدیدنظرخواهی مادر محجور به حکم رد درخواست حجر فرزندش وجود دارد یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

دادگاه صالح تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران (وحدت رویه ۲۲۴)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

مرجع تعیین قیم برای صغیری که مقیم ایران است، اعم از این که اقامتگاه پدر وی که فوت شده، در آن محل باشد یا خیر، دادگاه محل اقامت صغیر می باشد.

بیشتر بخوانید »