مجموعه آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مجموعه آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مسائل و موضوعات قابل رسیدگی در این دیوان در این بخش قرار دارند.

کد رهگیری معاملات ملکی فاقد ضمانت اجراء قانونی است

آرای دیوان عدالت اداری

قضاوت آنلاین: الزامی به اخذ کد رهگیری معاملات و استعلام آن نیست و در نتیجه عدم ارائه هر گونه خدمات آب، برق و نظایر آن به مالکان به علت فقدان کد فوق ممنوع است.

بیشتر بخوانید »

افزایش مدت مرخصی زایمان مادران از شش ماه به نه ماه (رأی وحدت رویه شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

نه ماه مرخصی زایمان

قضاوت آنلاین: به موجب مصوبه هیأت وزیران، مدت مرخصی دوران زایمان از شش ماه به نه ماه افزایش یافت و پرداخت حقوق و مزایای این دوران باید براساسنه ماه انجام شود.

بیشتر بخوانید »