آرای قضایی در چک بلامحل و جرایم مرتبط با آن

آرای قضایی در خصوص جرم چک بلامحل و جرایم مرتبط با آن در این دسته قرار دارند.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک (رأی شماره ۸۱۲)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به رأی وحدت رویه 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ مندرج در چک است.

ادامه نوشته »