دیدگاه های قضایی در دیات

نشست های قضایی در باره دیات در قانون مجازات اسلامی شامل نحوه تعیین دیات انواع صدمات و جراحات وارده، محاسبه آن ها براساس گواهی پزشکی قانونی

آیا حکم دیه شکستگی استخوان های گونه و گیجگاهی مشمول تعدد دیات است یا تداخل دیات؟ (نشست قضایی قضات در فضای مجازی)

نشست قضایی گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق

قضاوت آنلاین: آیا شکستگی در قوس گونه و استخوان گیجگاهی که هر دو از نوع هاشمه باشد، دو فقره دیه دارد یا مشمول تداخل دیه ماده 543 قانون مجازات اسلامی است؟

بیشتر بخوانید »