دیدگاه های قضایی در دیات

نشست های قضایی در باره دیات در قانون مجازات اسلامی شامل نحوه تعیین دیات انواع صدمات و جراحات وارده، محاسبه آن ها براساس گواهی پزشکی قانونی

پرداخت دیه صدمات بدنی از بیت المال

نشست قضايی قضات دادگستری

حکم پرداخت دیه صدمات بدنی از بیت المال مانند قتل در قانون مجازات اسلامی با توجه به سکوت این قانون و نظر علمای حقوق و فقها چیست؟

بیشتر بخوانید »

مطالبه دیه تصادف سال های گذشته

نشست قضايی قضات دادگستری

مطالبه دیه تصادف ده سال قبل با وصف شمول مرور زمان نسبت به آن و تکالیف دادسرا و دادگاه کیفری با لحاظ تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

بیشتر بخوانید »

آیا حکم دیه شکستگی استخوان های گونه و گیجگاهی مشمول تعدد دیات است یا تداخل دیات؟ (نشست قضایی قضات در فضای مجازی)

نشست قضایی گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق

قضاوت آنلاین: آیا شکستگی در قوس گونه و استخوان گیجگاهی که هر دو از نوع هاشمه باشد، دو فقره دیه دارد یا مشمول تداخل دیه ماده 543 قانون مجازات اسلامی است؟

بیشتر بخوانید »