نشست های قضایی در شهرداری‌ها

نشست های قضایی قضات سراسر کشور در خصوص موضوعات و مسایل شهرداری ها اعم از کمیسیون های مواد 77 و 100 شهرداری ها در این دسته قرار دارند.

صدور گواهی پایان کار ساختمان نیازمند تأیید کمیسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های استان است

نشست قضايی قضات دادگستری

قضاوت آنلاین: صدور گواهی پایان کار ساختمان، مشمول عبارت «هرکونه مجوز» ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بوده و نبازمند تأیید کمیسیون ماده یک آن است.

بیشتر بخوانید »