دیدگاه های قضات در چک بلامحل و جرایم مرتبط

نشست های قضایی قضات در باره چک بلامحل و جرایم مرتبط با آن شامل جرم صدور چک بلامحل، چک به حساب مسدود، دستور عدم پرداخت چک بر خلاف قانون

جرم صدور دستور غیرقانونی عدم پرداخت وجه چک به بانک شامل چک های فاقد محل نیز می شود

نشست قضايی قضات دادگستری

با توجه به شرایط تحقق جرم دستور غیرقانونی عدم پرداخت وجه چک به بانک رابطه ماده 14 قانون صدور چک با مواد 7 و 13 این قانون چیست؟

بیشتر بخوانید »