دیدگاه های قضات در چک بلامحل و جرایم مرتبط

نشست های قضایی قضات در باره چک بلامحل و جرایم مرتبط با آن شامل جرم صدور چک بلامحل، چک به حساب مسدود، دستور عدم پرداخت چک بر خلاف قانون