دیدگاه های قضات در چک بلامحل و جرایم مرتبط

نشست های قضایی قضات در باره چک بلامحل و جرایم مرتبط با آن شامل جرم صدور چک بلامحل، چک به حساب مسدود، دستور عدم پرداخت چک بر خلاف قانون

تغییر سر رسید چک بلامحل با ترضی طرفین

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا تغییر تاریخ صدور چک با تراضی صادرکننده و دارنده چک در درج تاریخ مؤخر بر تاریخ واقعی، تأثیری در جرم چک بلامجل دارد؟

بیشتر بخوانید »

جرم صدور دستور غیرقانونی عدم پرداخت وجه چک به بانک شامل چک های فاقد محل نیز می شود

نشست قضايی قضات دادگستری

با توجه به شرایط تحقق جرم دستور غیرقانونی عدم پرداخت وجه چک به بانک رابطه ماده 14 قانون صدور چک با مواد 7 و 13 این قانون چیست؟

بیشتر بخوانید »

نحوه اعمال مجازات جرم صدور چک بلامحل نسبت به شخص حقوقی

نشست قضايی قضات دادگستری

مجازات شخص حقوقی صادرکننده چک بلامحل با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/ 1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس و جرم انگاری اشخاص حقوقی چیست؟

بیشتر بخوانید »