نشست‌های قضایی

نشست های قضایی قضات سراسر کشور با دسته‌بندی موضوعی در این بخش قرار دارند.

برای مشاهد فهرست موضوعی نشست‌ها با تنظیم الفبایی روی فهرست موضوعی نشست های قضایی کلیک کنید.

عنصر قانونی جرم معاونت در قتل عمدی

نشست قضايی قضات دادگستری

با نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات عنصر قانونی جرم معاونت در قتل عمدی بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی است

بیشتر بخوانید »

مرجع رسیدگی به جرم سوءاستفاده مأمور نظامی از موقعیت شغلی در خارج از وقت اداری

نشست قضايی قضات دادگستری

رسیدگی به سوءاستفاده مأمور نظامی از موقعیت شغلی در خارج از وقت اداری با لحاظ ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دادسرای نظامی است

بیشتر بخوانید »

مجازات تکرار جرم رانندگی بدون گواهی نامه

نشست قضايی قضات دادگستری

مجازات تکرار جرم رانندگی بدون گواهی نامه با لحاظ بند یک ماده 3 قانون وصول، جدول پیوست قانون بودجه سالانه و ماده 137 قانون مجازات اسلامی

بیشتر بخوانید »

تحقیقات مقدماتی روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی

نشست قضايی قضات دادگستری

حدود تحقیقات مقدماتی از شخص روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی و انقلاب به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری

بیشتر بخوانید »

توقیف یارانه نقدی سرپرست خانوار

نشست قضايی قضات دادگستری

با توجه به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چرا یارانه نقدی سرپرست خانوار مشمول مستنیات دین نبوده و قابل توقیف است؟

بیشتر بخوانید »

ضمانت عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا با توجه به ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی موجب خروج کارشناسی از اعداد دلایل می شود؟

بیشتر بخوانید »

تعقیب مجدد متهم از سوی دادستان و شاکی چند بار ممکن است؟

نشست قضايی قضات دادگستری

تعقیب مجدد متهم به درخواست دادستان و شاکی با توجه به حکم ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری چند بار می تواند صورت گیرد؟

بیشتر بخوانید »

تعقیب مجدد متهم در جرم ربا خواری و ارتباط با اعتبار امر مختومه کیفری

نشست قضايی قضات دادگستری

شرایط تعقیب مجدد متهم در جرم ربا خواری و ارتباط آن با اعتبار امر مختومه کیفری و شرایط این امر و جرم تحصیل جرم از طریق نامشروع چیست؟

بیشتر بخوانید »

مهلت اعتراض به مزایده اجرای احکام مدنی

نشست قضايی قضات دادگستری

دعوای ابطال مزایده به علت عدم رعایت مقررات مستثنیات دین با توجه به ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی ظرف چه مدتی باید اقامه شود؟

بیشتر بخوانید »