کلمات کوتاه

سخنان کوتاه تأثیر گذار و پند آموز از شخصیت ها راجع به موضوعات مختلف در قالب سخنان زیبا، کلمات قصار، جملات کوتاه، اشعار نغز، احادیث، روایات و غیره