احکام عجیب و غریب

احکام عجیب و غریب مراجع قضایی اعم از دادگاه ها و دادسراها، مراجع شبه قضایی، مراجع اداری و فتاوی مذهبی و غیره که از جهتی قابل تأمل بوده و یا معمول نمی باشد.