احکام عجیب و غریب

احکام عجیب و غریب مراجع قضایی اعم از دادگاه ها و دادسراها، مراجع شبه قضایی، مراجع اداری و فتاوی مذهبی و غیره که از جهتی قابل تأمل بوده و یا معمول نمی باشد.

حذف واژه باکره و درج عبارت ازدواج نکرده

سند ازدواج

حذف واژه باکره و درج عبارت ازدواج نکرده در سند ازدواج زوجه به موجب حکم دادگاه عالی به علت خدشه وارد کردن واژه باکره به حریم خصوصی زنان

بیشتر بخوانید »