مجموعه قوانین کار و تأمین اجتماعی

تمامی قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی در این بخش قرار دارند.

آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370 هیأت وزیران

آیین نامه اجرایی

آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار جمهوری اسلام ایران مصوب 13 خرداد 1370 هیأت وزیران

بیشتر بخوانید »

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 با اصلاحات بعدی

سازمان تأمین اجتماعی

در اجرای اصل 29 قانون اساسی و نیز بندهای 2 و 4 اصل 21 این قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید »

قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان تأمین اجتماعی

یکی از مهمترین قوانین حاکم بر روابط بیمه‌ای کارگر و کارفرما، قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 تیرماه 1354 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

بیشتر بخوانید »