مجموعه قوانین مالک و مستأجر

تمامی قوانین و مقررات ناظر به روابط مؤجر و مستأجر در این بشخ قرار دارند.

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مجلس با اصلاحات بعدی

اجاره,قانون روابط مؤجر و مستأجر

قضاوت آنلاین: یکی از مهمترین قوانین ناظر بر اجاره اماکن تجاری و مسکونی تا قبل از سالهای 62 و 76، قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوّب دوم مرداد 1356 مجلس شورا است.

بیشتر بخوانید »