قوانین و مقررات

کلیه قوانین و مقررات اعم از با موضوعات مدنی، تجاری، کیفری، و غیره در این دسته بندی قراردارند. موضوعاتی که مهم و دارای قوانین متعدد می باشند، به صورت مجموعه قوانین دسته بندی و در همین بخش جای دارند.

فهرست دسته بندی موضوعی قوانین و مقررات کاربردی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

سند مالکیت

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تاریخ 20 آذر 1390 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در تاریخ 26 تیر 1398 به تصویب هیأت وزیران رسید و اجرایی شد.

بیشتر بخوانید »

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

متون حقوقی

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در اجرای اصل 123 قانون اساسی در تاریخ 14 آذر 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان را در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه رئیس قوه قضاییه تصویب کرد.

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی به منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه تصویب شد.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی درگاه الکترونیک استعلامات قضایی

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی بند ت ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران یا درگاه الکترونیک استعلامات قضایی

بیشتر بخوانید »

قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

قوانین و مقررات آب و فاضلاب

قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13 تیر 1389 مجلس شورای اسلامی ناظر به چاه های فاقد پروانه چاه آب کشاورزی

بیشتر بخوانید »