قوانین و مقررات

کلیه قوانین و مقررات اعم از با موضوعات مدنی، تجاری، کیفری، و غیره در این دسته بندی قراردارند. موضوعاتی که مهم و دارای قوانین متعدد می باشند، به صورت مجموعه قوانین دسته بندی و در همین بخش جای دارند.

فهرست دسته بندی موضوعی قوانین و مقررات کاربردی

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 23 اردیبهشت 1397 هیأت وزیران در خصوص صدور مجوز تجمع و راهپیمایی

بیشتر بخوانید »