مجموعه قوانین مالیاتی

مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل قوانین مصوب مجس شورای اسلامی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه های مرتبط با قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی