مجموعه قوانین مالیاتی

مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی شامل قوانین مصوب مجس شورای اسلامی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه های مرتبط با قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (تنقیح شده)

مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

آیین نامه اجرایی نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آن ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آنها

بیشتر بخوانید »