مجموعه قوانین راهنمایی و رانندگی

مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این بخش قرار دارند.

قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی بوسیله نقلیه موتوری

قوانین راهنمایی و رانندگی

قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی بوسیله نقلیه موتوری ناظر به رسیدگی خارج از نوبت دعوای خسارت مانند افت قیمت خودرو است.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه راهنمایی و رانندگی

قوانین راهنمایی و رانندگی

آیین نامه راهنمایی و رانندگی در سال 1384 توسط هیأت وزیران تصویب گردید اما بعد از آن دستخوش اصلاحات و الحاقاتی شد که تماماً لحاظ گردید.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

قوانین راهنمایی و رانندگی

نحوه عملکرد مأموران راهنمایی و رانندگی در مواجهه با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی و رانندگی در حال مستی در آیین نامه مربوط تعیین شد.

بیشتر بخوانید »

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با اصلاحات بعدی

قوانین راهنمایی و رانندگی

از مهمترین قانون ناظر به انواع تخلفات رانندگی، جداول مبالغ جریمه ها، پرداخت و اعتراض به آن، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 می باشد.

بیشتر بخوانید »

افزایش مبلغ جریمه های تخلفات رانندگی ۱۳۹۴ مصوب هیأت وزیران

جریمه رانندگی

پس از انکار و تأییدهای صورت گرفته، نهایتاً افزایش مبالغ جرائم رانندگی تصویب و از تاریخ 25 اسفند ماه 1394 در سراسر کشور لازم الاجراء شد.

بیشتر بخوانید »