اسناد بالا دستی

مجموعه قوانین و مقررات پایه ای که دیگر قوانین اعم از قوانین عادی، تصویب نامه‌ها، آیین نامه‌ها، بخشنامه ها، اساسنامه ها و غیره باید مطابق آن وضع گردند، در این بخش قرار دارد.