مجموعه قوانین داوری

مجموعه قوانین و مقررات داوری اعم از قانون، آیین نامه، بخشنامه ها و دستورالعمل های در این بخش قرار دارند.

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1395 هیأت وزیران

میانجیگری

قضاوت آنلاین: در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری در تاریخ 28 مهر 1395 توسط هیأت وزیران تصویب و در روزنامه رسمی منتشر شد.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394 رئیس قوه قضاییه

میانجیگری

قضاوت آنلاین:میانجیگری موضوع ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اولین بار در نظام قضایی ایران قانونمند گردید و از تاریخ 1394/9/8 قابلیت اجرایی یافته است.

بیشتر بخوانید »