مجموعه قوانین تجاری

قوانین و مقرراتی ناظر به امور تجاری سنتی در این بخش قرار دارند.

قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی

هواپیما

حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخی و بین المللی نسبت به حمل مسافر و بار به موجب قانون تعیین حدود مسئولیت های شرکت های هواپیمایی ایران تعیین شد.

بیشتر بخوانید »